top of page

Algemene voorwaarden

Schermafbeelding 2018-09-30 om 23.05.40.

Nagelstudio ‘t Naegelke hanteert een aantal standaard

Huisregels en algemene voorwaarden. Het ziet er misschien zakelijk uit maar voor een goed en prettig verloop en uitvoering van de werkzaamheden is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk of telefonisch gaat u hiermee automatisch akkoord.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio ‘t Naegelke en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Minimale leeftijd

Nagelstudio ’t Naegelke hanteert een minimale leeftijd van 18 jaar. Vaak willen mensen op hun 16e levensjaar of zelfs nog eerder nagels laten plaatsen. Echter is dit ten zeerste af te raden voor de gezondheid van de natuurlijke nagel die dan nog steeds in groei is. Door de vele hormonen op deze leeftijd kunnen kunstnagels niet goed blijven zitten, waardoor de cliënt schade kan berokkenen aan de natuurlijke nagel. Mocht er schade aan de natuurlijke nagel en nagelbed ontstaan dan blijft dit onherstelbaar. Vaak zijn vanaf de 18 jaar zijn de meeste hormonen al gesetteld en kunnen kunstnagels geplaatst worden.

3. Inspanningen Nagelstudio

Nagelstudio ‘t Naegelke zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Nagelstudio ‘t Naegelke zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Actuele prijslijst zijn aanwezig in de studio's.

4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch, app of mail aan Nagelstudio ‘t Naegelke melden. Indien de cliënt deze verplichting niet, of niet tijdig nakomt (meer dan 10 minuten te laat op de afspraak verschijnen) hanteert Nagelstudio ‘t Naegelke de volgende regels:

 • Afspraken die tenminste 24 uur van te voren worden afgemeld worden niet in rekening gebracht, bij minder dan 24 uur van te voren wordt de gehele behandelprijs in rekening gebracht;

 • Bent u plotseling ziek geworden op de dag van de afspraak en u kunt hierdoor de afspraak niet nakomen, dan kunt u de afspraak tussen 8,30 en 9,30 uur in de ochtend kosteloos annuleren;

 • Bij het niet of niet tijdig (vanaf 10 minuten te laat) nakomen van de afspraak wordt de gehele behandelprijs in rekening gebracht ook kan de behandeling wegens tijdgebrek niet doorgaan;

 • Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd bij Nagelstudio ‘t Naegelke komt, mag Nagelstudio ‘t Naegelke de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Voor afmelding kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week terecht via info@naegelke.nl of tijdens werkdagen en conform de openingstijden op telefoonnummer 0610646099. Deze staan duidelijk vermeld op de website.

Gekeken wordt naar een tijdstip dat de melding telefonisch ontvangen wordt of tijdstip dat de computer aangeeft als ontvangen bericht. Bij het niet of niet tijdig nakomen van een afspraak is Nagelstudio 't Naegelke gemachtigd om een factuur naar het door u opgegeven adres te verzenden. Mocht betaling uitblijven, ontvang u een herinnering factuur verhoogd met €12,50 administratiekosten. Na wederom geen gehoor wordt het factuurbedrag overgenomen door een incassobureau, de kosten voor het inschakelen van een incassobureau zullen tevens op u verhaald worden. Nagelstudio ‘t Naegelke moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij is gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Nagelstudio ‘t Naegelke. Bij o.a. Autopech dient u dit te kunnen aantonen, dit om te voorkomen dat dit als nood wordt gebruikt om zonder kosten onder de gemaakte afspraak te komen.

5. Design Nails

Indien Nagelstudio ’t Naegelke of cliënt een voorbeeld toont van een aan te brengen naildesign ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op de aangebrachte naildesign motieven berust bij de salon. Indien de cliënt het aangebrachte naildesign laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio ’t Naegelke. Nagelstudio ’t Naegelke mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Schermafbeelding 2018-09-30 om 23.07.46.

6. Betaling

 

Nagelstudio ‘t Naegelke vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio ‘t Naegelke vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, betaling met pin is niet mogelijk. 

 

                                

7. Geheimhouding

Nagelstudio ‘t Naegelke is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
Nagelstudio ’t Naegelke is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

8.Persoonsgegeven & Privacy

De cliënt voorziet Nagelstudio ‘t Naegelke vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio ‘t Naegelke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvoor de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio ‘t Naegelke neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nagelstudio ‘t Naegelke behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio ‘t Naegelke zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

9. Aansprakelijkheid

Nagelstudio ‘t Naegelke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio ‘t Naegelke is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio ‘t Naegelke is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Nagelstudio ‘t Naegelke niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

10. Garantie

Nagelstudio ‘t Naegelke geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels. In deze garantieweek worden maximaal 2 kunstnagels kosteloos gerepareerd. Op overige behandelingen (Lakken, Gellak, Manicuren, Verstevigingen, e.d.) wordt geen garantie gegeven. Deze garantie op een nieuwe set kunstnagels vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden.

 • De kunstnagels van de cliënt ondanks de negatieven adviezen van Nagelstudio ‘t Naegelke te lang zijn 
  (maximaal 1/3 verlenging, 2/3 nagelbed).

 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.

 • De cliënt andere producten dan de door Nagelstudio ’t Naegelke geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals besproken in het adviesgesprek niet heeft opgevolgd.

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte, slechte thuisverzorging en plaatsing bij leeftijd onder de 18 jaar. Let op: Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters.

11. Beschadiging & diefstal

Nagelstudio ‘t Naegelke heeft het recht van de cliënt om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio ‘t Naegelke meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich bij Nagelstudio ‘t Naegelke behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio ‘t Naegelke het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 

13. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de Nagelstudio ’t Naegelke. Nagelstudio ’t Naegelke moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio ’t Naegelke en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Venlo. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page